Usługi BHP

Obsługa firm z zakresu BHP

W ostatnich latach wyraźnie wzrosło zainteresowanie systemowym zarządzaniem bezpieczeństwem pracy. Spowodowane jest to coraz lepszą świadomością, że bezpieczna praca to większy zysk dla przedsiębiorstwa. Coraz lepiej funkcjonująca gospodarka rynkowa oraz wynikająca stąd konkurencja stymulują ekonomiczne gospodarowanie ograniczające straty. Bezpieczeństwo pracy nie ogranicza się wyłącznie do zapobiegania urazom pracowników i chorobom zawodowym, ale – zgodnie z najnowszymi tendencjami światowymi – dotyczy wszystkich zdarzeń powodujących straty przedsiębiorstwa, np.: zanieczyszczenie środowiska, przestoje produkcyjne, awarie sprzętu lub urządzeń.

Proponujemy Państwu następujące usługi z zakresu BHP:

  • pełnienie zadań służby BHP w przedsiębiorstwie
  • szkolenia wstępne
  • szkolenia okresowe
  • ocena ryzyka zawodowego
  • postępowanie powypadkowe
  • audity bezpieczeństwa
  • identyfikacja wymagań prawnych dotyczących działalności przedsiębiorstwa
  • ocena zgodności z wymaganiami prawnymi
  • wdrażanie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy
ISO 9001 14001 OHSAS 18001 50001

Potrzebujesz wyceny dla swojej usługi?

Oferujemy usługi audytu, wdrażania i szkoleń z zakresu norm ISO
dla Systemów Zarządzania, Ochrony Środowiska i BHP

Wyceń swoją usługę