Systemy zarządzania

Wdrażanie i utrzymywanie systemów zarządzania

GAZY CIEPLARNIANE

ISO 14064 to seria norm wydana aby zapewnić spójność raportowania i inwentaryzacji emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych. Druga część normy zapewnia przewodnik do prowadzenia projektów związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych a jej trzecia część podaje wytyczne do walidacji i weryfikacji raportów emisji gazów cieplarnianych. ISO 14064 to doskonałe uzupełnienie ISO 14001 w obszarze emisji gazów cieplarnianych. Pozwala w sposób wymierny wyliczyć emisję gazów cieplarnianych. Oblicz swój udział w globalnym ociepleniu. Przy naszej pomocy opracuj i certyfikuj raport dotyczący emisji / pochłaniania gazów cieplarniany. Wdróż i certyfikuj projekty dotyczące obniżenia emisji GHG.

JAKOŚĆ

Coraz więcej przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych wymaga od swoich podwykonawców potwierdzenia na spełnienie określonych wymagań. Bardzo powszechnym i spotykanym na co dzień jest certyfikat potwierdzający funkcjonowanie w organizacji systemu zarządzania jakością wg wymagań normy ISO 9001.

ŚRODOWISKO

Zauważana w ostatnich latach „moda” na ekologię sprawia że coraz większym zainteresowaniem wśród przedsiębiorstw cieszy się certyfikat na zgodność z wymaganiami normy ISO 14001. Certyfikat ten gwarantuje że firma w sposób racjonalny korzysta z zasobów naturalnych a co jest ważne dla wszelkich zainteresowanych stron poświadcza działalność zgodną z wymaganiami prawa ochrony środowiska.

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

System zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000 jest najskuteczniejszym i najbardziej efektywnym narzędziem zapewnienia wysokiego standardu higienicznego warunków produkcji i przetwarzania żywności.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

System zarządzania bezpieczeństwem informacji to systematyczne podejście do zarządzania kluczowymi informacjami firmy w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa. Wdrażany jest i certyfikowany w oparciu o normę ISO/IEC 27001.

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

EN 16001 oraz międzynarodowy standard ISO 50001 to standardy specyfikujące wymagania odnośnie zarządzania energią. Tak jak normy samochodowe dla ISO 9001 tak normy EN 16001 / ISO 50001 koncentrują swoje wymagania w specyficznym obszarze zarządzania środowiskowego. Norma pomaga organizacjom zrozumieć, zinwentaryzować, sparametryzować i w konsekwencji ograniczać zużycie energii. W końcu wdrożenie systemu zarządzania pozwala zwymiarować oszczędności związane z podjętymi działaniami. Oszczędzaj energię w podejściu systemowym. Wdrażaj EN 16001 / ISO 50001 i licz zyski.

BHP DLA PODWYKONAWCÓW

SCC/VCA to system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem. Głównym jego celem jest ocena systemu zarządzania podwykonawców. System zbudowany jest w oparciu o listy kontrolne zawierające wymagania jakie należy spełnić. W przeciwieństwie do systemów zarządzania opartych o ISO 14001 oraz OHSAS 18001 certyfikacja podzielona jest na dwa etapy: certyfikacja personelu oraz certyfikacja organizacji. Certyfikacja SCC/VCA jest często wymagana przy realizacji kontraktów budowlanych na obszarze Europy zachodniej. W najbliższych latach prawdopodobnie będzie wymagana również do realizacji kontraktów w Polsce. SCC/VCA to doskonale narzędzie do nadzorowania podwykonawców. Wdrażaj SCC/VCA i zdobądź nowe kontrakty na rynkach zachodnich. Żądaj certyfikatu SCC/VCA od swoich podwykonawców zapewniając bezpieczne warunki pracy.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Problematyka bezpieczeństwa pracy oraz systemy zarządzania w oparciu o wymagania normy PN-N-18001 oraz specyfikacji OHSAS 18001 coraz częściej zaczyna być traktowane jako sposób na ograniczanie kosztów w firmie. Poczucie bezpieczeństwa pracy i zadowolenie pracowników z korzystnych warunków pracy przekłada się wprost na wyniki finansowe poprzez zwiększenie wydajności pracy oraz zmniejszenie ilości wypadków i innych niepożądanych zdarzeń.

Podstawowe korzyści płynące z systemowego podejścia do zarządzania:

 • uporządkowanie i usystematyzowanie organizacji
 • wczesne wykrywanie słabych punktów i reagowanie przed niepożądanym zdarzeniem
 • polepszenie jakości wyrobów
 • zwiększenie bezpieczeństwa pracy
 • zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisku
 • oszczędność kosztów
 • zwiększenie konkurencyjności firmy
 • polepszenie wizerunku
 • zwiększenie udziału w rynku

Nasze usługi w zakresie systemów zarządzania:

 • pomoc we wdrożeniu i utrzymaniu systemów zarządzania
 • szkolenia z zakresu wymagań poszczególnych norm
 • prowadzenie auditów wewnętrznych
 • prowadzenie auditów u podwykonawców
 • pełnienie funkcji pełnomocnika w firmie
 • opracowanie dokumentacji systemowej
 • identyfikacja wymagań prawnych i innych
 • ocena zgodności z wymaganiami prawnymi
 • identyfikacja zagrożeń
 • ocena ryzyka

Nasze podstawowe usługi związane z normami ISO 140064, EN 16001 oraz ISO 50001 oraz wymaganiami SCC/VCA:

 • pomoc we wdrożeniu i utrzymaniu systemów zarządzania
 • szkolenia z zakresu wymagań poszczególnych norm
 • szkolenia dla audytorów wewnętrznych oraz pełnomocnika
 • prowadzenie auditów wewnętrznych
 • pełnienie funkcji pełnomocnika w firmie
 • opracowanie dokumentacji systemowej Identyfikacja wymagań prawnych i innych
 • identyfikacja aspektów energetycznych
 • pomoc w opracowaniu raportów dotyczących emisji / pochłaniania gazów cieplarnianych
 • wiele innych...
ISO 9001 14001 OHSAS 18001 50001

Potrzebujesz wyceny dla swojej usługi?

Oferujemy usługi audytu, wdrażania i szkoleń z zakresu norm ISO
dla Systemów Zarządzania, Ochrony Środowiska i BHP

Wyceń swoją usługę